Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

 

  
Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.
 
Consiliul Local Sighişoara
ANUNŢĂ
 
Organizarea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 21.02.2014, ora 12:00.
Posturi în selecţie:1 post de administrator, pentru o categorie:
C.   1 post administrator, din afara autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.
I. Condiţii generale şi specifice:
I. A.Condiţii generale:
a)     cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
               sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
               România;
           b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
c) capacitate deplină de exerciţiu;
d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată  
    pe bază de documente medicale;
e) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
    individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
    lege;
g) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate
    pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals,
    înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită,
    pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
    şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri
   de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu
    modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de
    art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
    modificările şi completările ulterioare;
h) să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor
    regii autonome sau societăţicomerciale.
 
I. B.Condiţii specifice:
C. Pentru postul de administrator din afara autorității tutelare, sau al
    altor instituţii publice:
 
·        studii superioare economice, juridice sau tehnice;
·        experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L. şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome, profitabile, cu cel puţin două exerciţii financiare încheiate cu profit, în domeniul de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L.;
·        nu pot avea calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
II. Criterii de evaluare a candidaţilor:
II. A. Abilităţi manageriale:
1. Capacitate de analiză şi sinteză;
2. Orientare către rezultate;
3. Abilităţi de comunicare;
4. Capacitate de luare a deciziei.
II. B. Cunoştinţe teoretice tehnice:
-         Reglementările tehnice, economice şifinanciare (bibliografia recomandată) referitoare la societăţile care desfăşoară activitatea în domeniul serviciului comunitar de utilităţi publice.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Ecoserv SIG S.R.L.
 
Selecţia candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează:
1.     Selecţia  dosarelor de înscriere;
2.     Interviul candidaţilor selectaţi.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. CV în format Europass;
2. Cazier judiciar;
3. Cazier fiscal;
4. Copii legalizate după actele de studii;
5. Copie act identitate;
6. Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare a experienţei cerute
    pentru ocuparea posturilor din concurs;
    
7. Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz;
 
8. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP competenţă) referitoare la  
    exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost
    administrat/manageriat de către candidat;
 
9. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
   cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de
    familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
    Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
    calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
    Publice;
 
        10. Declaraţie pe propria răspundere autentificată la un notar public, din
              care să rezulte că nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum
              este definită de lege;
 
        11. Declaraţie pe propria răspundere autentificată la un notar public, din
              care, să rezulte că nu fac parte din mai mult de 4 consilii de
              administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.
 
 
Aceste documente vor fi analizate, iar candidaţii care prezintă dosare incomplete sau nu dovedesc îndeplinirea criteriilor de selecţie vor fi RESPINŞI!
 
Durata postului:
 
Durata mandatului de administrator este de 4 ani.
Remuneraţia postului:
 
Indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie se stabilesc prin Contractul de mandat.
Candidaturile:
 
Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 20.02.2014, ora limita de depunere 12.00, la registratura Municipiului Sighişoara, str. Muzeului, nr. 7, Sighişoara, judeţul Mureş, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare, fiind  menţionată totodată şi ora exactă a depunerii plicului.
Plicul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L, categoria C”, precum si numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor şi documentelor solicitate, Comisia de selecţie va analiza îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor menţionate în anunţ, rezultatul acestei analize urmând să fie afişat la sediul instituţiei în cursul zilei de 20.02.2014 şi publicat ulterior pe pagina de web www.sighisoara.org.ro.
          Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în cadrul unui interviu în data de 21.02.2014, ora 12.00, în Sala de Consiliu a Consiliului Local Sighişoara, str. Muzeului, nr. 7, Sighişoara, judeţul Mureş.
          Interviul va avea două componente:
-         Aptitudini manageriale;
-         Cunoştinţe tehnice.
 
Tematica (Bibliografia) pentru componenta tehnică se poate obţine de la Municipiul Sighişoara.
Persoane de contact: Fleşariu Anca – Preşedintele Comisiei de Selecţie, Municipiul Sighişoara, str. Muzeului, nr. 7, Sighişoara, judeţul Mureş, etaj 1, cam. 36, telefon 0265/771280, int. 130.
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud