Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi 25 iunie 2020

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
    P R I M A R

                                                       D I S P O Z I Ţ I A  NR. 425
                                                               din 19.06.2020

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
 În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                D I S P U N E :


Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 iunie 2020, ora 13,00, la sediul Primăriei municipiului Sighișoara, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice, în condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020.
Art. 3. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.
Art. 4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.
Art. 5. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai târziu în ziua ședinței, respectiv în data de 25 iunie 2020, ora 10,00.
Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2020.

         PRIMAR,                                                                                 Avizat:
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                 Secretar General
                                                                                                        Bizo Anca  

 

                    Anexă la Dispoziția nr. 425/19.06.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara
                                                                PROIECT  
         al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara
         din data de joi, 25 iunie 2020, ora 13,00, înregistrat la Primăria Municipiului 
                                             Sighișoara cu nr. 14.449/19.06.2020

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.235/04.06.2020, prin care Club Sportiv Hara Sighișoara solicită înființarea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Sighișoara a unei ramuri sportive cu denumirea ”Karate Wukf” și totodată demersurile care se impun în vederea avizării acestei categorii sportive din partea Ministerului Tineretului și Sportului
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 și nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig. S.R.L., cu modificările ulterioare - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 66/28.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
7.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al Uniunii Europene, la care participă România, pentru anul școlar 2020 - 2021 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei și cuprinsului autorizației de funcționare prevăzută la anexa Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza Municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
9.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere, încheiat cu o persoană fizică - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 61/26.03.2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere, având ca obiect terenuri pe care sunt amenajate terase de alimentație publică, încheiate cu persoane juridice - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
11.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
12.Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
13.Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații topo – cadastrale în vederea stabilirii unor servituți de trecere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
14.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 96/28.05.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. și avizarea unui schimb de locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între ASOCIAȚIA MONUMENTUM și MUNICIPIUL SIGHIȘOARA - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
16.Proiect de hotărâre privind extinderea temporară a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Sighișoara și diminuarea chiriei aferente acestora, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 - inițiat de grupul de consilieri locali ai P.N.L. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
17.Proiect de hotărâre privind demararea Proiectului reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Sighișoara - inițiat de grupul de consilieri locali ai U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
18.Proiect de hotărâre privind demararea Proiectului reabilitarea termică a clădirilor publice din Municipiul Sighișoara - inițiat de grupul de consilieri locali ai U.I.P.S. și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate
19.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate

                                               
         PRIMAR,                                                                                     Avizat:
 Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru                                                   Secretar General
                                                                                                          Bizo Anca

 

        Redactat
     Secretar General                                                       
        Bizo Anca                         

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud