*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 10 Martie 2017
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs personal contractual
:
21/12/2017ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
Da
Cheie unica:
6503F32A27B289D8C22580CA0030DDC0
00001AA2
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
1500
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Nu exista fisiere atasate
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+10+martie+2017-00001AA2
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><strong>MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>organizează la data de 10.03.2017, respectiv 14.03.2017</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>C O N C U R S </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:</strong></p>

<p>-&nbsp;<strong>Referent de specialitate I &icirc;n cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post.<br />
-&nbsp;Referent II &icirc;n cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post</strong></p>

<p><strong>Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.<br />
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.<br />
&Icirc;n cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfăşurării primei probe a concursului.</p>

<p><strong>Condiţiile generale de participare la concurs:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</p>

<p><strong>Condiţiile specifice de participare la concurs:</strong><br />
1.&nbsp;<strong>Referent de specialitate I &icirc;n cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post.</strong><br />
-&nbsp;Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
-&nbsp;Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs de agent de turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor V&acirc;rstnice și Ministerul Educației Naționale;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 5 ani &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de limba engleză sau germană &ndash; nivel mediu.<br />
2.&nbsp;<strong>Referent II &icirc;n cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post:</strong><br />
-&nbsp;Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
-&nbsp;Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs de agent de turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor V&acirc;rstnice și Ministerul Educației Naționale;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 6 luni &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de limba engleză sau germană &ndash; nivel mediu.</p>

<p><strong>Probele stabilite pentru concurs:</strong><br />
- proba suplimentară - testarea cunoștințelor de operare PC și a cunosțințelor de limba engleză sau germană &ndash; nivel mediu :&nbsp; 10.03.2017, ora 9,00 respectiv ora 10,00<br />
- proba scrisă: 10.03.2017, ora 11,00;<br />
- interviul: 14.03.2017, ora 13,00.</p>

<p><strong>&nbsp;Bibliografia:<br />
1.&nbsp;Referent de specialitate I &icirc;n cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post.</strong><br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare &ndash; (Capitolele I, II,III, IV,VII,VIII, IX,X,XI,XII);<br />
-&nbsp;Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică &ndash; (Punctul 4 &ndash; Atribuțiile Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică);<br />
-&nbsp;H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice &ndash; (Anexa nr.2 &ndash; Programul multianul de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice);<br />
-&nbsp;O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism &icirc;n Rom&acirc;nia, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorițățile și instituțiile publice;<br />
-&nbsp;Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare-( de la art.1 p&acirc;nă la art.53, fără anexe);<br />
-&nbsp;Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESV&Aacute;R, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.<br />
2.&nbsp;<strong>Referent II &icirc;n cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție:</strong><br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare &ndash; (Capitolele I, II,III, IV,VII,VIII, IX,X,XI,XII);<br />
-&nbsp;Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică (Punctul 4 &ndash; Atribuțiile Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică);<br />
-&nbsp;O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism &icirc;n Rom&acirc;nia, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice (Anexa nr.2 &ndash; Programul multianul de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice);<br />
-&nbsp;Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare -( de la art.1 p&acirc;nă la art.53, fără anexe);<br />
-&nbsp;Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESV&Aacute;R, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.</p>

<p><strong>Calendarul de desfăşurare a concursului:</strong><br />
-&nbsp;<strong>Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 01.03.2017, ora 15,00;<br />
-&nbsp;proba suplimentară - testarea cunoștințelor de operare PC și a cunosțințelor de limba engleză sau germană &ndash; nivel mediu :&nbsp; 10.03.2017, ora 9,00 respectiv ora 10,00<br />
-&nbsp; proba scrisă: 10.03.2017, ora 11,00;<br />
-&nbsp; interviul: 14.03.2017, ora 13,00.</strong><br />
&nbsp;Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
&nbsp;După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&nbsp;&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,<br />
-Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</p>

<p>Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72<br />
sau la telefon nr. 0265-771280</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:

dspImages:

Ordonare:

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Nu exista fisiere atasate
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]