*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 21 decembrie 2017
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs personal contractual
:
06/12/2017
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
Da
Cheie unica:
7EBE2D14D1C9A7D5C22581E5003602CC
0000109A
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
2200
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+21+decembrie+2017-0000109A
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">organizează&nbsp; la data de 21.12.2017, respectiv&nbsp; 27.12.2017</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">C O N C U R S </span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;Asistent medical debutant &icirc;n cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară &ndash; Serviciul Public Asistență Socială &ndash; 1 post<br />
-&nbsp;Magaziner I &icirc;n cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico-materială și administrativ &ndash; 1 post<br />
-&nbsp;Muzeograf debutant &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post</span></span></strong></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Condiţiile generale de participare la concurs:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Condiţiile specifice de participare la concurs:<br />
1. Asistent medical debutant &ndash; 1 post:<br />
- diplomă de şcoală sanitară postliceală/echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotăr&acirc;rii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">2. Magaziner I &ndash; 1 post<br />
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.<br />
- cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
- vechime pe un post similar minim 5 ani.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">3. Muzeograf debutant &ndash; 1 post<br />
- Studii universitare de lungă durată &icirc;n domeniul istorie sau arheologie.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Probele stabilite pentru concurs:<br />
- proba suplimentară eliminatorie de &rdquo;cunoștințe de operare PC, nivel mediu&rdquo; &ndash; pentru postul de Magaziner I &icirc;n cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico-materială și administrativ<br />
- probă scrisă;<br />
- interviu.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de ASISTENT MEDICAL debutant, &icirc;n cadrul Serviciului Public de Asistență Socială &ndash; Compartiment Asistență Medicală Comunitară</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">1.&nbsp;Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.<br />
2.&nbsp;Odinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de &icirc;nvățăm&acirc;nt de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare.<br />
3.&nbsp;Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru acrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.<br />
4.&nbsp;Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. &rdquo;Boli infecțioase și epidemiologie&rdquo; &ndash; autor dr. Constantin Boc&acirc;rnea Editura Info Team 1995<br />
- capitolul 3, subcapitolul 3.2, 3.3;<br />
&nbsp;- capitolul 4, subcapitolul 4.5;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - capitolul 9, subcapitolele 9.1.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - capitolul 10, subcapitolele 10.2; 10.5.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. ,,Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze&rdquo; &ndash; autor Lucreția Titirica, Editura Medicală București 2004;<br />
&nbsp;- capitolul 1, subcapitolul 1.1; 1.2; 1.3; 1.6;<br />
&nbsp;- capitolul 2, subcapitolul 2.3; 2.6;<br />
&nbsp;- capitolul 3, subcapitolul 3.1;<br />
&nbsp;- capitolul 4, subcapitolul 4.2;<br />
&nbsp;- capitolul 6, subcapitolul 6.2; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.3.9; 6.3.14;<br />
&nbsp;- capitolul 7, subcapitolul 7.1; 7.3; 7.4; 7.5;<br />
&nbsp;- capitolul 9;<br />
&nbsp;- capitolul 10, subcapitolul 10.1; 10.2;<br />
&nbsp;- capitolul 11, subcapitolul 11.2; 11.3;<br />
&nbsp;- capitolul 12;<br />
&nbsp;- capitolul 13.<br />
7. Puericultură și pediatrie &ndash; M. Geormăneanu, Z. Moldovan, U.M.F. București, Editura didactică și pedagogică, RA București, 1996.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de MAGAZINER &icirc;n cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico- materială și administrativ<br />
1. Legea nr. 215/2001 ***Republicată, legea administrației publice locale (Capitolul I, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul IX, Capitolul X, Capitoul XII &ndash; Secțiunea 1)<br />
2. Legea nr. 53/2003 ***Republicată, Codul Muncii (Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul IV; Titlul III, Capitolul I, Secțiunea 1, 2 și 4; Titlul XI, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III;<br />
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;<br />
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea &icirc;n legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;<br />
5. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a nijloacelor fixe;<br />
6. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;<br />
7. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparțin&acirc;nd instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">BIBLIOGRAFIE - pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil cu modificările și completările ulterioare.<br />
2. Legea nr. 211/2003 a muzeelor și colecțiilor publice cu modificările și completările ulterioare.<br />
3. Istoria Rom&acirc;nilor Vol III, Genezele Rom&acirc;nești, ed. Enciclopedică, București, 2001, pp. 361 &ndash; 473.<br />
4. Gheorghe Baltag, Sighișoara, Sch&auml;&beta;burg, Segesvar, ed. Nereamia Noapoca, Cluj &ndash; Napoca, 2004.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Calendarul de desfăşurare a concursului:<br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 12.12.2017, ora 15,30;<br />
-&nbsp;Proba suplimentară eliminatorie de &rdquo;cunoștințe de operare PC, nivel mediu&rdquo; &ndash; pentru postul de Magaziner I &icirc;n cadrul Biroului Logistic, Aprovizionare tehnico-materială și administrativ: 21.12.2017, ora 10,00 ;<br />
-&nbsp;Probă scrisă: 21.12.2017 ora 11,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviul: 27.12.2017 ora 11,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72<br />
sau la telefon nr. 0265-771280</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ovidiu &ndash; Dumitru Mălăncrăvean</span></strong></span></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
981AF00F45F4CC62C2258203002613D5/$FILE/Rezultatul contestatiei 001.bmp
BCF1F94D2ABD1DACC22581EE0034AB6E/$FILE/Anunt concurs 21 decembrie 2017.pdf
F0478D7C8C26C104C22581FD0036E4FE/$FILE/Rezultatele probei suplimentare.jpg
4E92078109F2C5B1C2258202003D6D47/$FILE/Rezultatul probei scrise.jpg
20343B56E4275977C22582030034D46F/$FILE/Rezultetele interviului.pdf
B9B7CC14A2BE83E3C2258204003483C5/$FILE/Rezultatele finale 001.bmp
dspImages:
F0478D7C8C26C104C22581FD0036E4FE/$FILE/Rezultatele probei suplimentare.jpg
4E92078109F2C5B1C2258202003D6D47/$FILE/Rezultatul probei scrise.jpg
Ordonare:
/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/BCF1F94D2ABD1DACC22581EE0034AB6E/$FILE/Anunt concurs 21 decembrie 2017.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B9B7CC14A2BE83E3C2258204003483C5/$FILE/Rezultatele finale 001.bmp; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F0478D7C8C26C104C22581FD0036E4FE/$FILE/Rezultatele probei suplimentare.jpg; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/981AF00F45F4CC62C2258203002613D5/$FILE/Rezultatul contestatiei 001.bmp; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4E92078109F2C5B1C2258202003D6D47/$FILE/Rezultatul probei scrise.jpg; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/20343B56E4275977C22582030034D46F/$FILE/Rezultetele interviului.pdf; Anunt concurs 21 decembrie 2017.pdf; Rezultatele probei suplimentare.jpg; Rezultatul probei scrise.jpg; Rezultatul contestatiei 001.bmp; Rezultetele interviului.pdf; Rezultatele finale 001.bmp; 981AF00F45F4CC62C2258203002613D5/$FILE/Rezultatul contestatiei 001.bmp; BCF1F94D2ABD1DACC22581EE0034AB6E/$FILE/Anunt concurs 21 decembrie 2017.pdf; F0478D7C8C26C104C22581FD0036E4FE/$FILE/Rezultatele probei suplimentare.jpg; 4E92078109F2C5B1C2258202003D6D47/$FILE/Rezultatul probei scrise.jpg; 20343B56E4275977C22582030034D46F/$FILE/Rezultetele interviului.pdf; B9B7CC14A2BE83E3C2258204003483C5/$FILE/Rezultatele finale 001.bmp/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B9B7CC14A2BE83E3C2258204003483C5/$FILE/Rezultatele finale 001.bmp; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F0478D7C8C26C104C22581FD0036E4FE/$FILE/Rezultatele probei suplimentare.jpg; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/981AF00F45F4CC62C2258203002613D5/$FILE/Rezultatul contestatiei 001.bmp; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4E92078109F2C5B1C2258202003D6D47/$FILE/Rezultatul probei scrise.jpg; Rezultatele probei suplimentare.jpg; Rezultatul probei scrise.jpg

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/BCF1F94D2ABD1DACC22581EE0034AB6E:Anunt concurs 21 decembrie 2017.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B9B7CC14A2BE83E3C2258204003483C5:Rezultatele finale 001.bmp, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F0478D7C8C26C104C22581FD0036E4FE:Rezultatele probei suplimentare.jpg, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/981AF00F45F4CC62C2258203002613D5:Rezultatul contestatiei 001.bmp, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4E92078109F2C5B1C2258202003D6D47:Rezultatul probei scrise.jpg, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/20343B56E4275977C22582030034D46F:Rezultetele interviului.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]